خیلی دور، خیلی نزدیک

IMG_6134_Soltanabadian
حمید سلطان آبادیان - ۱۳۹۶ 


- در ابعاد بزرگتر ببینید


.